Οικότοποι - Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας της Κύπρου

Search
Go to content

Main menu

Οικότοποι

 
 
 

Οι τύποι οικοτόπων που εμφανίζονται στην Κύπρο, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα του «Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου για την Κύπρο» (Ιούνιος 2012), ανέρχονται σε 50 (13 προτεραιότητας). Εντούτοις, ορισμένοι τύποι οικοτόπων χρήζουν επανεξέτασης κατά πόσο απαντώνται στην Κύπρο, όπως για παράδειγμα οι τύποι οικοτόπων 1180 και 5310, οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ως «Scientific Reserves» κατά τις εργασίες του «Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου για την Κύπρο».

Παράκτιοι και Αλοφυτικοί Οικότοποι

1110       Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
1120 *    Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)

1140       
Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη
1150 *    Παράκτιες λιμνοθάλασσες
1170        Ύφαλοι

1180        
Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι από εκπομπές αερίων
1210        Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης
1240        Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.
1310        Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετήείδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1410        Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
1420        Mεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)
1430        Αλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano-Salsoletea)
1520 *     Γυψούχες ιβηρικές στέπες (Gypsophiletalia)

Οικότοποι Γλυκών Υδάτων

3140       Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθικήβλάστηση χαροειδών σχηματισμών με Chara spp.
3150       Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
3170 *    Μεσογειακά εποχικά τέλματα
3290       Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροήαπό Paspalo-Agrostidion

Λόχμες με Σκληρόφυλλη Βλάστηση (Matorrals)

5210      Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp.
5220 *   Δενδροειδή matorrals με Zyziphus
5230 *   Δενδροειδή matorrals με Laurus nobilis

5310      Συστάδες από Laurus nobilis
5330      Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες
5420      Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum

Βραχώδεις Οικότοποι και Σπήλαια

8140     Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
8210     Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανήμε χασμοφυτική βλάστηση
8220     Πυριτικά βραχώδη πρανήμε χασμοφυτική βλάστηση
8310     Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση
8330     Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

 
 
 
Back to content | Back to main menu