Ορνιθοπανίδα - Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας της Κύπρου

Search
Go to content

Main menu

Ορνιθοπανίδα

 
 

Η Κύπρος διαθέτει πλούσια ορνιθοπανίδα και αποτελεί σημαντική περιοχή για τα πουλιά στην Ευρώπη, με υψηλό ενδημισμό. Τα 380 είδη πουλιών που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα ταξινομούνται γενικά σε τέσσερις οικολογικές ομάδες:

  • Παρυδάτια είδη, που εκπροσωπούνται από τις οικογένειες Anatidae, Ardeidae, Burhinidae, Charadriidae, Ciconiidae, Gaviidae, Glareolidae, Haematopodidae, Hydrobatidae, Laridae, Pelecanidae, Phalacrocoracidae, Phoenicopteridae, Podicipedidae, Procellariidae, Rallidae, Sulidae, Scolapacidae, Stercorariidae και Threskiornithidae (συνολικά 142 είδη).

  • Αρπακτικά είδη, που εκπροσωπούνται από τις οικογένειες Accipitridae, Falconidae, Pandionidae, Strigidae και Tytonidae (συνολικά 42 είδη).

  • Στρουθιόμορφα είδη, που συνιστούν την πολυπληθέστερη ομάδα ειδών, όπου περιλαμβάνονται οι οικογένειες Alaudidae, Bombycillidae, Certhiidae, Cinclidae, Cisticolidae, Emberizidae, Fringillidae, Hirundinidae, Laniidae, Motacillidae, Muscicapidae, Oriolidae, Paridae, Passeridae, Prunellidae, Reguliidae, Remizidae, Sylviidae, Timaliidae, Troglodytidae και Turdidae (155 συνολικά είδη).

  • Υπόλοιπα Μη Στρουθιόμορφα είδη που εκπροσωπούνται από τις οικογένειες Alcedinidae, Apodidae, Caprimulgidae, Columbidae, Coraciidae, Corvidae, Cuculidae, Gruidae, Meropidae, Otididae, Phasianidae, Picidae, Pteroclididae, Sturnidae και Upupidae (41 συνολικά είδη).


Δίνεται επίσης ένας κατάλογος με 22 υποείδη ορνιθοπανίδας τα οποία απαντώνται στην Κύπρο και τα οποία όμως δεν αναφέρονται ως ξεχωριστά υποείδη από το
Birdlife International (ούτε συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους του).

Σημειώστε ότι:

  • Η ονοματολογία στον κατάλογο είναι σύμφωνη με την ταξινομική λίστα του Birdlife International [BirdLife International. 2011. The BirdLife checklist of the birds of the world, with conservation status and taxonomic sources. Version 4. Downloaded from http://www.birdlife.info/im/species/checklist.zip].

  • Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα είδη που έχουν καταγραφεί στην Κύπρο σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου και τα Τυποποιημένα Δελτία Καταγραφών του Δικτύου 'Natura 2000'. Τα υποείδη που έχουν παρατηρηθεί στην Κύπρο παρουσιάζονται σε ξεχωριστό κατάλογο (εκτός από τα ενδημικά στο νησί).

  • Τα είδη που σημειώνονται με αστερίσκο (*) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά 2009/147/ΕΚ (126 συνολικά είδη).

  • Τα τέσσερα είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και σημειώνονται με δύο αστερίσκους (**), δεν αναγνωρίζονται από το Birdlife International ως ξεχωριστά είδη.

  • Το μεγαλύτερο μέρος των φωτογραφιών παραχωρήθηκαν από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου.

 
Back to content | Back to main menu